Podmínky užití

The 4Biz Group Company – Podmínky užití

“Bournemouth.cz”, “Bournemouth CZ”, “Bournemouth SK”, “Bournemouth.sk”, “4B Films”, “4Biz Online”, “Balloon Agency Czech”,”Balloon Agency UK”, “Spektra”, “Bournemouth Radio”, “4RE/D”, “4Re/Design” a “4Biz Space”, jsou ochranné známky společnosti The 4Biz Group Company; ochrannou známkou je i naše tvarované logo, motiv “Přinášející pohodu nejen na jihu Anglie”, “Na vlnách pohody”, “Easy Way To Learn English”, “Business. Evolution. Advanced.”, křivkovaný motiv Dynamic Waves, motiv Bournemouth.cz Waves Of Relax a motiv “Králík KooKoo”. Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem společnosti The 4Biz Group Company. Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití.

Podmínky uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových stránek.

Společnost The 4Biz Group Company realizuje tuto stránku pro vaše osobní pobavení, informace, vzdělávání a komunikaci. Materiály zobrazené na této stránce můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez písemného povolení společnosti The 4Biz Group Company.

Váš přístup k této stránce a její užívání také podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem ke stránce a jejím prohlížením přijímáte bez výhrad a omezení Podmínky a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi vámi a společností The 4Biz Group Company týkající se předmětu této stránky jsou tímto nahrazeny.

Podmínky

1. Měli byste předpokládat, že pokud není uvedeno jinak, vše, s čím se na této stránce setkáte nebo co si přečtete, je chráněno autorským právem a mělo by se užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení společnost The 4Biz Group Company. Společnost The 4Biz Group Company nezaručuje ani neprohlašuje, že užívání materiálů uvedených na této stránce neporuší práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou spřízněnými společnostmi společnosti The 4Biz Group Company.

2. Společnost The 4Biz Group Company vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však společnost The 4Biz Group Company neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Společnost The 4Biz Group Company nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

3. Užívání a prohlížení stránky je na vaše nebezpečí. Společnost The 4Biz Group Company, její funkcionáři nebo členové představenstva, zaměstnanci, spřízněné osoby, jakýkoli její zástupce ani žádná jiná osoba podílející se na vytváření, produkci nebo zveřejňování této stránky nenese odpovědnost za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé ani nadměrné škody vyplývající z vašeho přístupu ke stránce nebo z jejího užívání. Bez omezení výše uvedeného jsou vám všechny informace na této stránce poskytovány aktuálně, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA BEZ KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK JEJICH OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ JAKÝCHKOLI PRÁV. Společnost The 4Biz Group Company nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu vašeho přístupu k této stránce, jejího užívání nebo prohlížení, případně z důvodu vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů, klipů nebo audio nahrávek z této stránky.

4. S jakýmkoli sdělením nebo materiálem, který přenesete na stránku elektronickou poštou nebo jinak, se bude nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným. Cokoli přenesete nebo umístíte, stane se majetkem společnosti The 4Biz Group Company nebo jejích spřízněných osob a může být užíváno pro jakýkoli účel. Dále je společnost The 4Biz Group Company oprávněna využívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo postupy obsažené v jakýchkoli sděleních, která umístíte na stránku pro jakýkoli účel. Užíváním této stránky můžete předat a/nebo společnost The 4Biz Group Company může získat určité omezené informace o jakémkoli účelu, který považuje za vhodný.

5. Obrázky lidí nebo míst zobrazené na této stránce jsou buď majetkem společnosti The 4Biz Group Company nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na této stránce není takové konkrétní povolení uvedeno.

6. Ochranné značky, loga a servisní značky (dále hromadně označované jen jako “Ochranné známky”) zobrazené na stránce jsou registrovanými a neregistrovanými Ochrannými známkami společnosti The 4Biz Group Company a jiných osob. Nic na této stránce by se nemělo vykládat jako nepřímé, zákonné či jiné udělení jakékoli licence nebo práva na užívání jakékoli Ochranné známky uvedené na stránce bez písemného svolení společnosti The 4Biz Group Company nebo takové třetí osoby, která případně Ochranné známky umístěné na stránce vlastní. Užívání Ochranných známek uvedených na stránce nebo užívání jakéhokoli jiného obsahu stránky, s výjimkami uvedenými v těchto Podmínkách, je přísně zakázáno.

7. Společnost The 4Biz Group Company nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení společnosti The 4Biz Group Company.

8. I když společnost The 4Biz Group Company může průběžně monitorovat nebo kontrolovat diskuse, chaty, oznámení, přenosy, bulletin boardy a podobné součásti stránky, není povinna takto činit a nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazek vyplývající z obsahu jakýchkoli takových lokalit ani za žádné chyby, pomluvy, nactiutrhání, urážky na cti, opomenutí, nepravdy, obscénnosti, pornografii, neuctivosti, výstrahy ani nepřesnosti obsažené v jakýchkoli informacích na takových lokalitách na stránce. Nejste oprávněni umisťovat ani přenášet žádné nezákonné, výhrůžné, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, skandální, pobuřující, pornografické ani neuctivé materiály ani žádné materiály, které by mohly představovat nebo povzbuzovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, způsobilo občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušilo jakýkoli právní předpis.

9. Software a jiné materiály z této stránky mohou podléhat také exportní kontrole Spojených států amerických. Předpisy o exportní kontrole Spojených států amerických zakazují export určitých technických údajů a software do určitých území. Společnost The 4Biz Group Company neopravňuje ke stahování nebo vývozu jakéhokoli software nebo technických údajů z této stránky do jakékoli jurisdikce zakázané předpisy o exportu Spojených států amerických.

10. Cookies. Cookies jsou data, která webový server přenáší do počítače určitého uživatele za účelem uchovávání záznamů. Cookies jsou standardním prvkem v tomto oboru využívaným většinou webových stránek a pomáhají usnadnit nepřerušený přístup uživatele k určité webové stránce a její využívání. Cookies nevyvolávají poškození systémů vašeho počítače ani vašich souborů a pouze ta webová stránka, která příslušný soubor cookie přenesla do vašeho počítače, může tento soubor cookie číst, měnit nebo vymazávat. Pokud informace získané prostřednictvím cookies nechcete, ve většině prohlížečů existují jednoduché procedury, které vám umožní stávající cookies vymazat, automaticky je odmítnout nebo vám nabídnou možnost odmítnutí nebo přijetí přenosu určitých cookies do vašeho počítače. Je však třeba pamatovat na to, že odmítnutí cookies vám může ztížit nebo znemožnit využívání částí stránky.

11. Pixel Tags. Stránka může využívat tak zvané “pixel tags” (pixelové značky), “web beacons” (webové signálky), “clear GIFs” (volné GIF) nebo podobné prostředky (společně “Pixel Tags”) pro pořizování souhrnných statistik o využívání stránky a úrovni odezvy. Pixel Tags nám umožňují počítat uživatele, kteří navštívili určité části stránky, poskytovat značkové služby a pomáhat při hodnocení účinnosti propagačních nebo reklamních kampaní. Při použití v HTML formátovaných e-mailových zprávách mohou Pixel Tags informovat odesílatele o tom, zda a kdy byl e-mail otevřen.

12. Společnost The 4Biz Group Company může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro vás závazné.

Copyright © The 4Biz Group Company. Všechna práva jsou vyhrazena.

Centrální Vedení Praha Divize Zákaznické Podpory Balloon Agency® | Easy way to study English™

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše telefonní číslo

Napište nám o jaký kurz, popř. školu máte zájem a předpokládanou délku pobytu