Podmínky užití našich služeb

Smluvní podmínky společnosti 4BIZ ONLINE SERVICES LTD pro účastníky zahraničních studijních pobytů
1. Smluvní vztah a jeho vznik
a) Právní poměr – smluvní vztah vzniká mezi 4BIZ ONLINE SERVICES LTD, se sídlem 1052-1054 Christchurch road, BH7 6DS, Bournemouth, Velká Británie, Číslo společnosti: 9559914, zapsaná v obchodním rejstříku Anglie a Walesu dle zákonu o společnostech z roku 2006 (The Companies Act 2006) dne 24.4.2015, (dále jen „zprostředkovatel“) a organizacemi či jednotlivci, jež mají způsobilost k právním úkonům, u jednotlivců mladších 18ti let jejich právní zástupci (dále jen „objednatel“) a řídí se ustanovením občanského zákoníku a je upraven v těchto podmínkách.
b) Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a objednatelem vzniká podáním řádně vyplněné přihlášky na stránkách zprostředkovatele (www.balloonagency.cz/prihlaska), následným potvrzením kurzu nebo pobytu emailem (popř. také telefonicky) zprostředkovatelem a následným uhrazením pobytu/kurzu v plné výši z ceny školného, ubytování, popř. doplňkových služeb a poplatku zprostředkovatele (není-li dohodnuto jinak). U osob mladších 18 let přihlášku podepisuje jeho zákonný zástupce.
2. Předmět zprostředkování
Zprostředkovatel pro objednatele zprostředkuje studijní pobyt dle vyplněné přihlášky. Rozsahem poskytovaných služeb se tedy rozumí délka a termín zahraničního studijního pobytu, typ ubytování a stravování, případné další písemně specifikované služby a celková cena pobytu. Všechny zprostředkovávané studijní pobyty v zahraničí jsou organizovány a garantovány jazykovými školami, jejichž název je uveden u každého nabízeného jazykového kurzu.
3. Práva objednatele
Objednatel má právo:
a) vyžadovat poskytnutí služeb výslovně zahrnutých do ceny zahraničního studijního pobytu
b) být seznámen se všemi případnými změnami, rozsahu služeb a ceny pobytu
c) právo vyžadovat od zprostředkovatele potřebné informace o okolnostech a náležitostech služeb
d) odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků v případě zrušení pobytu ze strany zprostředkovatele, při přesunu konání pobytu oproti původně stanovenému termínu o více než 48 hodin. V případě, že objednatel neodstoupí od smlouvy v termínu určeném zprostředkovatelem při oznámení změny sjednaných služeb, bude se mít za to, že se změnami souhlasí.
4. Platební podmínky
a) Při rezervaci o období kratším než 10 pracovních dnů před nástupem na studijní pobyt, si zprostředkovatel vyhrazuje právo požadovat uhrazení celé částky do 48 hodin od potvrzení jazykového pobytu/kurzu objednatelem.
b) V případě nezaplacení studijního pobytu ke dni splatnosti, je zprostředkovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Pokud tak zprostředkovatel učiní, je povinen písemně informovat objednatele o této skutečnosti.
c) Pokud v době po podání přihlášky na studijní pobyt do dne jeho zahájení dojde ke změnám vedoucím ke změně původní ceny studijního pobytu, je zprostředkovatel povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně oznámit. V případě, že kurz české koruny vůči cizí měně, ve které je stanovena cena zahraničního studijního pobytu, se zvýší o více jak 5% vůči dni vystavené faktury, je objednavatel povinen zprostředkovateli doplatit vzniklý kurzovní rozdíl v plné výši ještě před nástupem na zahraniční studijní pobyt.
5. Způsob platby
a) Objednatel se zavazuje uhradit předem stanovenou cenu, a to bankovním převodem na účet zprostředkovatele. Úhradu lze provést bankovním převodem v Kč.
b) V případě přijmutí platby ze zahraniční, v cizí měně, si zprostředkovatel nárokuje proplacení poplatku stanovené sazebníkem banky zprostředkovatele. Výjimku však tvoří přijmutí platby objednatelů ze Slovenska, kteří zašlou platbu z banky Slovenská sporiteľňa.
6. Změny sjednaných služeb ze strany zprostředkovatele
a) Zprostředkovatel si vyhrazuje právo uskutečnit změny obsahu jednotlivých služeb proti sjednanému rozsahu v přihlášce, které jsou nezbytné a které nemůže ovlivnit (pokud tak učiní například dopravci či partnerská zahraniční škola nebo pokud taková skutečnost nastane v důsledku vyšší moci).
b) Zprostředkovatel má právo na zrušení pobytu při nedostatečném počtu účastníků (týká se skupinových pobytů) a při mimořádných okolnostech. Při zrušení pobytu zprostředkovatelem se vrací objednateli úhrada v plné výši za agenturní poplatek a poplatek školy dle podmínek stanovených školou.
7. Odstupné od smlouvy ze strany objednatele – storno poplatky
a) Objednatel má právo před začátkem pobytu odstoupit od smlouvy, toto odstoupení musí být oznámeno písemnou formou (elektronicky na email dotazy@balloonagency.cz), přičemž za den odstoupení se považuje den doručení.
Stornovací podmínky a platby:
Stornovací podmínky se řídí podmínkami jednotlivých škol, konkrétní informace obdrží objednatel při objednávce jazykového pobytu. Obecně platné storno podmínky jsou následující a jsou aplikovány, pokud jiné nejsou k dispozici.
35 dní a více 25% předem stanovené ceny za služby školy
34 – 7 dní 50% předem stanovené ceny
6 dnů a méně 100% předem stanovené ceny
b) Při zmeškání odjezdu, zmeškání nástupu do místa pobytu, či v případě předčasného ukončení pobytu, nevzniká objednateli žádný nárok na refundaci již zaplaceného pobytu.
c) Za absenci v hodinách výuky ani při neúčasti na předem stanoveném programu se poplatky nevrací.
d) Stornovací podmínky návazných služeb k zahraničnímu studijnímu pobytu (tedy zajištění dopravy, zajištění a další doprovodné služby) se řídí vlastními storno podmínkami.
e) Manipulační poplatek zprostředkovatele je při stornu zahraničního studijního pobytu ze strany objednavatele vždy vratný a to ve výši 90%.
8. Pojištění
Objednateli se doporučuje uzavření cestovního a zdravotního pojištění. Zprostředkovatel na žádost objednavatele může zajistit k zahraničnímu studijnímu pobytu cestovní pojištění. Výše plnění pojistných událostí je určena pojistnou smlouvou. Z pojistné smlouvy vzniká právní vztah mezi pojišťovací institucí a pojištěným účastníkem zahraničního studijního pobytu. Objednavatel odpovídá pojištěnému pouze za součinnost a za předání informace o podmínkách a rozsahu pojištění.
9. Reklamace
a) Objednatel má právo provést reklamaci, pokud pobyt či program neprobíhá podle stanovených podmínek, či kvalita nebo rozsah služeb neodpovídá sjednanému mezi zprostředkovatelem a objednatelem.
b) Objednatel je povinen možnou reklamaci uplatnit okamžitě v místě čerpání služeb u dané školy nebo u delegáta (v případě doprovázeného skupinového kurzu pro děti a mládež). V případě reklamace kvality ubytovacích služeb či stravy je nutno okamžitě provést reklamaci v kanceláři školy zajišťující ubytování, aby mohla být provedena okamžitá náprava ke spokojenosti objednavatele. Na zpětnou reklamaci těchto služeb nebude brán zřetel ze strany zprostředkovatele.
c) Ve dnech státních svátků a v čase prázdnin, kdy na zahraniční jazykové škole neprobíhá vyučování, nemá objednavatel nárok na finanční odškodnění. O těchto okolnostech je vždy objednavatel informován předem.
10. Závěrečná ustanovení a platnost
a) Objednatel je zodpovědný za pravdivost údajů uvedených v přihlášce.
b) Tyto smluvní podmínky, společně s informačními přílohami, jsou nedílnou součástí přihlášky. Akceptováním smlouvy o zprostředkování studijního pobytu ze strany objednavatele a zprostředkovatele, objednavatel potvrzuje, že tyto podmínky jsou mu známy, souhlasí s nimi a přijímá je v plném rozsahu.