PODMÍNKY POUŽITÍ NAŠE ČÍST DÁLE NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Naše podmínky použití pro tyto webové stránky jsou uvedeny níže.

Balloon Agency Vám tímto uděluje svolení používat tyto stránky následovně:

Jste oprávněni stahovat jakýkoliv jejich obsah, ale pouze pro informativní, nekomerční, neziskové či osobní využití a za podmínky, že neodstraníte, nezměníte ani nebudete skrývat žádnou z informací, částí obsahu či oznámení a upozornění (jako například upozornění týkající se autorských práv či vlastnických vztahů), které jsou součástí obsahu těchto stránek.
Obsah nacházející se v sekci „Tiskové zprávy“ smí být reprodukován pouze pro redakční účely v denících, obecně zaměřených časopisech, odborných obchodních publikacích a hromadných sdělovacích prostředcích.

Obsah nesmíte šířit, upravovat, kopírovat (kromě výjimek stanovených výše), přenášet, zobrazovat, znovu používat, reprodukovat, vydávat, licencovat, prodávat, ani k jeho využití udílet povolení nebo z něj vytvářet další materiál či jinak jej používat bez předchozího písemného svolení společností Balloon Agency.

Podmínkou pro přístup k těmto stránkám a jejich využití je, že se společnosti Balloon Agency zavazujete, že stránky nebudete využívat k žádným účelům zakázaným těmito podmínkami a ani je využívat způsobem, jenž by mohl představovat nebo motivovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, dalo vzniknout občanskoprávní odpovědnosti či jinak porušilo jakýkoliv zákon, a že nebudete stránky používat k umístění či vysílání jakéhokoliv nezákonného, výhrůžného, nepravdivého, klamného, hanlivého, obtěžujícího, urážlivého, pomlouvačného, vulgárního, obscénního, skandálního, pobuřujícího, pornografického či neuctivého materiálu.

Balloon Agency bude plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a vyhoví soudním příkazům požadujícím či nařizujícím prozradit identitu jakékoliv osoby, která takovéto informace či materiály na stránky umístila nebo je šířila.

Používání těchto stránek pro reklamu nebo jakékoliv obchodní nabídky je zakázáno.

Přístup na webové stránky

Přístup na stránky je dostupný uživatelům dočasně a společnost Balloon Agency si vyhrazuje právo stáhnout nebo změnit službu, kterou poskytují webové stránky, bez předchozího upozornění (viz níže). Balloon Agency nenese odpovědnost, pokud z jakéhokoli důvodu naše stránky nebudou k dispozici, kdykoli nebo po určitou dobu.

Balloon Agency může příležitostně omezit přístup na stránky nebo k některým jejich částem. Balloon Agency si klade za cíl své stránky pravidelně aktualizovat a také může kdykoli změnit obsah.

V případě potřeby, může společnost Balloon Agency pozastavit přístup na své webové stránky nebo je ukončit na dobu neurčitou.

Jste odpovědní za provedení všech opatření nezbytných k tomu, abyste měli přístup na webové stránky. Jste také odpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou o těchto podmínkách informovány, a že postupují v souladu s těmito podmínkami.

Vlastnictví obsahu stránek

Stránky a veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ke všem textům, designu, logům, grafice, ikonám, obrázkům a dalším materiálům na těchto stránkách („obsah“) jsou majetkem společností 4BIZ Group company (jako 4Biz Online Services Ltd.) nebo byly použity se svolením příslušného vlastníka.

Použití jakékoliv části obsahu Vámi je, kromě výjimek stanovených v těchto podmínkách, bez písemného souhlasu vlastníka obsahu přísně zakázáno. Společnost 4BIZ Group company (jako 4Biz Online Services Ltd.) bude uplatňovat svá práva duševního vlastnictví do nejvyšší možné míry povolené zákonem, a to i za použití trestního práva, bude-li to třeba.

Používání této webové prezentace

Informace o IP adresách návštěvníků našich stránek, které shromažďujeme, nejsou používány k Vaší identifikaci, ale jsou používaány pouze za účelem měření návštěvnosti, celkového času stráveného na našich stránkách, počtu zhlédnutých stránek apod. Tyto informace používáme k měření využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu.

Když od Vás s Vaším souhlasem získáme další osobní údaje jako např. Vaše jméno a e-mailovou adresu (například prostřednictvím internetových formulářů nebo e-mailu), dáme Vám obvykle v okamžiku získání těchto informací vědět, jak bude s těmito osobními údaji nakládáno. Osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme prostřednictvím těchto stránek, můžeme také použít k následujícím účelům:

  • K poskytnutí služby, o kterou jste nás požádali jako např. zasílání informací o investorských vztazích/výtisků naší výroční zprávy, přihlášení ke
    službě firemních webcastů či ke službě zasílání e-mailových upozornění.
  • K odpovědi na Vaše dotazy či ke zpracování Vašich žádostí souvisejících s údaji o Vás.
  • K poskytnutí našich služeb přesně podle Vašich potřeb.
  • Ke správě záznamů o službách předplatného.

Ochrana soukromí

Jakékoliv osobní údaje (např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo či emailová adresa), které na stránky zašlete elektronickou poštou či jinak, budou společností Balloon Agency používány v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie. Jakákoliv jiná sdělení či materiály, které na stránky zašlete, jako např. dotazy, komentáře, návrhy a podobně, nebudou považovány za důvěrné a soukromé.

Omezení přístupu

Společnost Balloon Agency si vyhrazuje právo Vám dle svého uvážení a bez předchozího upozornění odepřít přístup k těmto stránkám (nebo k několika svým službám), pokud se společnost Balloon Agency dle svého opodstatněného úsudku domnívá, že tento přístup může ohrozit společnost Balloon Agency a/nebo uživatele a/nebo jakoukoliv třetí stranu, stejně tak jako v případě, kdy uživatel poruší podmínky použití a/nebo zákon.

Balloon Agency si vyhrazuje právo pozastavit provoz stránek (nebo provozování několika jejich služeb) kvůli aktualizaci, zlepšení softwaru nebo zlepšení bezpečnostních funkcí. V takovém případě nebudou stránky pro uživatele přístupné.

Omezení odpovědnosti

V obsahu těchto stránek se mohou vyskytnout nepřesnosti či tiskové chyby. Na stránkách může pravidelně kdykoliv a bez předchozího upozornění docházet ke změnám. Společnost Balloon Agency se nicméně nijak nezavazuje informace obsažené na těchto stránkách pravidelně aktualizovat. Dále společnost Balloon Agency nezaručuje, že budou tyto stránky fungovat bez přerušení či bezchybně, že budou poruchy pravidelně odstraňovány a že stránky budou kompatibilní s vaším počítačem, hardwarem a softwarem, že stránky budou bezpečné, že chyby budou na stránkách opraveny, a že server provozující stránky nebude obsahovat viry nebo jiný malware.

Balloon Agency vynakládá přiměřené úsilí, aby své stránky co nejlépe udržovala a zpřístupnila obsah stránek. Uživatelé však souhlasí s tím, že společnost Balloon Agency je oprávněna dočasně nebo trvale změnit nebo dočasně nebo trvale přerušit provoz stránek nebo jejich části, s nebo bez předchozího upozornění, neboť dostupnost může být ovlivněna zařízením uživatelů, jinými komunikačními sítěmi, velkým množstvím lidí, kteří se pokoušejí současně připojit na stránky, nebo z jiné příčiny. V důsledku toho společnost Balloon Agency nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu (pozitivní, negativní, náhodnou, smluvní nebo jinou) způsobenou nemožností přístupu na stránky, přerušením provozu stránek nebo jejich částí, zpožděním, nedoručením, přerušením nebo neúplným poskytnutím služby nebo ztrátou jejich obsahu či existencí jakékoliv jiné chyby. Společnost Balloon Agency si v každém případě vyhrazuje právo kdykoli dočasně nebo trvale přerušit provoz celých stránek nebo jejich částí za účelem údržby, modernizace nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Na informace, rady a názory uvedené na těchto stránkách byste se při osobních, právních, finančních či jiných rozhodnutích neměli spoléhat. Měli byste požádat o konkrétní radu pro danou situaci příslušného odborníka.

VEŠKERÝ OBSAH PODLÉHÁ ZMĚNÁM A JE VÁM PŘEDKLÁDÁN TAK, JAK JE K DISPOZICI, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ ČI NEVYJÁDŘENÉ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK OBECNÉ VHODNOSTI, VHODNOSTI PRO PRODEJ, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI ZÁRUKY DODRŽENÍ PŘEDPISŮ.

Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, společnost Balloon Agency nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše použití jakékoliv části obsahu těchto stránek neporuší práva třetí strany, ani že obsah stránek bude bezchybný, úplný a aktuální.

Balloon Agency nepřijímá žádnou odpovědnost za selhání jakékoliv z jejich služeb nabízených na těchto stránkách včetně služeb emailového upozornění a firemních webcastů.

Vyloučení odpovědnosti

POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SPOLEČNOST 4BIZ GROUP COMPANY A ANI ŽÁDNÁ JEJÍ DCEŘINÁ SPOLEČNOST, PŘIDRUŽENÁ SPOLEČNOST, PRACOVNÍCI ČI ŘEDITELÉ ANI ŽÁDNÍ JEJÍ ZÁSTUPCI ČI JAKÁKOLIV JINÁ STRANA ZAPOJENÁ DO VYTVÁŘENÍ ČI VYRÁBĚNÍ STRÁNEK NEJSOU ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ANI ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM S NÍM SPOJENÉ, A TO AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI JINAK, I KDYŽ BYLI O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD INFORMOVÁNI.

Viry, ``Hacking`` a jiné trestné činy

Je zakázáno zneužívat a poškozovat naše webové stránky úmyslným vkládáním virů, trojských koní, počítačových červů, logických bomb(chyb), nebo jiných materiálů, které jsou škodlivé nebo technologicky závadné. Je zakázáno pokoušet se získat neoprávněný přístup na naše webové stránky, na server, na kterém jsou naše stránky uloženy, nebo na jakýkoli jiný server, počítač nebo databázi připojenou k našim stránkám. Nesmíte napadnout naše stránky prostřednictvím útoku DoS (denial-of-service) nebo prostřednictvím distribuovaného DoS. Dle platných zákonů může být každý takovýto čin považován za trestný čin a může být odpovídajícím způsobem stíhán.

Neneseme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem typu DoS, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové zařízení, počítačové programy, data nebo jiný soukromý materiál následkem používání našich stránek, stahování jakéhokoli materiálu na nich zveřejněných, nebo na jakýchkoli webových stránkách s nimi spojených. V souladu s osvědčenou počítačovou praxí se doporučuje prověřit všechny materiály a / nebo obsah dostupný a / nebo stažený z těchto stránek pomocí komerčně dostupného a aktuálního softwaru pro kontrolu virů.

Odkazy na stránky třetích stran

Stránky mohou obsahovat odkazy na stránky vlastněné či provozované jinými stranami než společností Balloon Agency. Takovéto odkazy jsou uváděny pouze pro vaše pohodlí. Balloon Agency nemá vliv na jejich provoz, obsah, přístup k ochraně soukromí či zabezpečení takovýchto stránek, ani za ně není odpovědná. Bez omezení výše uvedeného se společnost Balloon Agency výslovně vzdává jakékoliv odpovědnosti, pokud tyto stránky:

Porušují práva duševního vlastnictví třetí strany;
Jsou nepravdivé, neúplné či zavádějící;
Nejsou obchodovatelné či vhodné pro konkrétní účel;
Neposkytují dostatečnou bezpečnost;
Obsahují viry nebo jiné předměty destruktivní povahy;
Jsou urážlivé nebo hanlivé.

Společnost Balloon Agency rovněž neschvaluje obsah či výrobky nebo služby nabízené na takovýchto stránkách. Pokud použijete odkaz na takovéto stránky či tyto stránky, činíte tak na vlastní nebezpečí a bez svolení společnosti Balloon Agency.

Vaše hyperlinkové odkazy na tyto webové stránky

Hyperlinky na tyto stránky smíte poskytnout pouze po obdržení výslovného předchozího písemného souhlasu od společnosti Balloon Agency.

Opatrné výrazy týkající se tvrzení o budoucnosti

Tyto stránky mohou obsahovat tvrzení, odhady či předpovědi zahrnující rizika a vyjádření představující „tvrzení o budoucnosti“.K identifikaci tvrzení o budoucnosti v některých případech používáme slova jako „domnívat se“, „výhled do budoucna“, „rada“, „zamýšlet“, „očekávat“, „předpovídat“, „plánovat či plán“, „cíl“ a podobné výrazy.

Všechna tvrzení s výjimkou tvrzení o historických faktech, včetně mj. tvrzení týkající se naší budoucí finanční situace a výsledků, obchodní strategie, našich budoucích jednání se společností 4BIZ Group company (jako 4Biz Online Services Ltd.), rozpočtů, předpokládané spotřeby a výroby, předpokládaných nákladů, odhadů investičních výdajů a plánů a cílů vedení pro budoucí operace jsou tvrzení o budoucnosti. Na takováto tvrzení byste se neměli přehnaně spoléhat. Již ze své povahy tvrzení o budoucnosti zahrnují riziko a nejistotu, protože odrážejí naše současná očekávání a domněnky týkající se budoucích událostí a okolností, které ale nemusí být pravdivé.

Naše skutečné výsledky se od takovýchto tvrzení mohou zásadně lišit, a to z mnoha důvodů. Tyto důvody můžou být např. naše schopnost financovat plány expanze, programy odkupu vlastních akcií a obecných provozních aktivit; změny v prostředí obchodu s nealkoholickými nápoji včetně chování naší konkurence a změny v preferencích spotřebitelů; změny v regulačním a legislativním rámci; fluktuace cen a dostupnosti surovin; fluktuace úrokových sazeb a měn; změny v ekonomických a politických podmínkách; naše schopnost proniknout na rozvojové a nové, rychle se rozvíjející trhy; efektivita našich programů propagace a marketingu; nejistota se soudními spory; nepříznivé povětrnostní podmínky; a další rizika popsaná ve výroční zprávě společnosti 4BIZ Group company (jako 4Biz Online Services Ltd.) (IFRS) a našich zprávách předkládaných Londýnské Komisi pro cenné papíry.

Balloon Agency nepřijímá povinnost takováto tvrzení o budoucnosti veřejně aktualizovat či revidovat. Nemůžeme Vám zaručit, že budou naše budoucí výsledky, míra aktivit, výkonnost či jiné dosažené hodnoty očekáváním obsaženým v těchto tvrzeních odpovídat. Dále my, ani nikdo jiný, nepřijímá odpovědnost za pravdivost a úplnost těchto tvrzení. Pokud nebude aktualizaci těchto tvrzení požadovat zákon, nemusíme je vždy aktualizovat, aby odpovídaly skutečným výsledkům či změnám v našich očekáváních.

Nic na této webové stránce nepředstavuje výzvu k investování nebo ke koupi podílů/akcií.

Software dostupný na těchto webových stránkách

Práva duševního vlastnictví či jiná práva vztahující se na software, jenž je k dispozici ke stažení z těchto stránek („software“), náleží společnosti Balloon Agency nebo jejím dodavatelům/poskytovatelům licence. Pro přístup k některým informacím na těchto stránkách budete muset získat licenci od poskytovatelů daného softwaru třetích stran (např. Adobe). Vaše možnost přístupu k takovým informacím může záviset na tom, jestli jste takovouto licenci získali. Použití softwaru podléhá podmínkám licenčního ujednání, jež je součástí softwaru. Balloon Agency nepřebírá žádnou odpovědnost za zprostředkování těchto licencí. Neinstalujte ani nepoužívejte žádný software, aniž byste souhlasili s takovýmto licenčním ujednáním. Pokud si stáhnete software z těchto stránek, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Změna těchto podmínek

Společnost Balloon Agency může kdykoliv a bez upozornění tyto podmínky na základě aktualizace tohoto textu pozměnit. Takovýmito upravenými podmínkami jste vázáni, a proto byste měli tyto stránky pravidelně navštěvovat, abyste se s aktuálním zněním podmínek seznámili. Tyto podmínky nemůžete změnit, pokud nezískáte od společnosti Balloon Agency výslovný písemný souhlas.

Obecné

Tyto podmínky a vaše používání těchto stránek podléhají zákonům České Republiky bez ohledu na případný výběr zákonných ustanovení. Výhradní soudní pravomoci v případě jakýchkoliv sporů vyplývajících z těchto podmínek či souvisejících s těmito podmínkami a/nebo těmito stránkami, ve kterých tyto podmínky a/nebo tyto stránky budou podstatnou skutečností, budou mít soudy s obecnou působností sídlící v České republice.

Pokud se společnost Balloon Agency rozhodne upustit od řešení nějakého porušení povinnosti vyplývající z těchto podmínek, pak to neznamená, že společnost Balloon Agency upustila i od řešení nějakého jiného porušení nebo porušení budoucích.

Všechna práva a opravné prostředky související s těmito podmínkami jsou kumulativní a nevylučují žádná práva a opravné prostředky stanovené zákonem či jakýmkoliv jiným ujednáním.

Pokud bude jakákoliv část těchto podmínek prohlášena podle platného zákona za neplatnou či nevynutitelnou, a to včetně mj. výše uvedených vyloučení záruk a omezení odpovědnosti, bude se mít za to, že bylo neplatné či nevynutitelné ustanovení nahrazeno platným, vynutitelným ustanovením, které nejblíže odpovídá smyslu původního ustanovení, a zbývající část dohody bude i nadále platná.

V soudním či správním řízení bude přijatelná tištěná verze těchto stránek, těchto podmínek i jakéhokoliv oznámení učiněného v elektronické podobě.

Souhlasíte s tím, že na základě těchto podmínek a vašeho použití těchto stránek mezi Vámi a společností Balloon Agency nevznikl žádný vztah typu joint venture, partnerství, pracovní poměr, ani zastupitelský vztah.